II. Pohybovo-umelecká trieda so športovým zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                                     

          Mgr. Lenka Kovačová, triedna učiteľka                                                          Stela Kačalová, RŠ      

 

  • Výchovno-vzdelávací proces prebieha od 2ch  rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • Priateľská klíma
  • Učenie hrou
  • Pohybové aktivity hravou formou
  • Skupinová a individuálna forma práce

 

Voľná pohybová aktivita prináša deťom radosť, uspokojenie a najmä prevádzaná na čerstvom vzduchu pôsobí priaznivo na rast a vývin dieťaťa, podporuje rozvoj všetkých orgánov, tkanív a otužuje ho.

Taktiež sa zapájame do športových projektov, ktoré realizujeme v našej materskej škole.

Slovenský futbalový zväz už tretí školský rok realizuje projekt zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách s názvom „Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal), do ktorého sme zapojení.

 

Základné piliere projektu:

1.  HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí) 

2.  ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita) 

3.  EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí - zábava a radosť z aktivity, z hry) 

4.  UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, seba disciplína, lepšie študijné výsledky)

5.  SOCIALIZÁCIA (hra ako prostriedok byť súčasťou sociálnej skupiny)

 

 

Čo je naším hlavným cieľom?

 

Učiť deti pravidelnosti, schopnosti cieľavedome a dlhodobo na sebe pracovať,  zvládať prekážky,  neúspechy. Učiť  ich koncentrácii, učiť ich víťaziť, ale aj zvládať prehry, a podporovať  v nich rozvoj sociálnych zručností.

Tak poďme spolu ŠPORTOVAŤ.

 

Pohyb je pre každé dieťa prirodzený a zároveň aj nevyhnutný. Deti disponujú obrovským množstvom energie, ktorú je potrebné dostať von.

Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Dieťa sa  zdokonaľuje po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej a sociálnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.  

V triede so športovým zameraním našu pozornosť upriamujeme predovšetkým na rozvoj základných pohybových zručností detí a ponúkame im širokú škálu pohybových a športových aktivít:

v rôznom prostredí – telocvičňa, El park, školský dvor       prostredníctvom moderného náčinia a náradia prostredníctvom súťaží, prekážkových dráh, pohybových hier, zdravotných cvičení prostredníctvom pohybových a športových krúžkov – Dajme spolu gól, Tenis,       pohybové a športové hry  prostredníctvom zimných sezónnych aktivít – korčuľovanie na vlastnom školskom ľade, sánkovanie a lyžovanie