I. Pohybovo-umelecká trieda s výtvarným zameraním

            

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                               

          Mgr. Mária Praščáková, triedna učiteľka                                      Mgr. Michaela Szekerešová, učiteľka                                    

 

 • Inovatívne vzdelávacie prostredie
 • Individuálne a skupinové vzdelávanie
 • Rôzne motivačné a vzdelávacie materiály
 • Zapájanie rodičov do kultúry školy

 

Výtvarné činnosti sú súčasťou každodenného života dieťaťa.Našim cieľom je pripravovať dieťa na vstup do základnej školy a na život v spoločnosti. Zároveň  ho chceme chrániť a rozvíjať jeho nadšenie,  pomáhať mu aby sa stal nezávislým. Poskytujeme mu príležitosti v umení, v hudbe, vo vede a  dramatickej hre. Počas hier  má dieťa vždy k dispozícii celý rad aktivít. Vzdelávanie je postavené na princípe, že každý má umelecké schopnosti a predstavivosť, hoci nie každý je „umelec“. Vychádzame z prirodzeného záujmu dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, kde dieťa využíva bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosť, zvedavosť a záujem o skúmanie nových možností. Vytvárame pre deti také podmienky, pomocou ktorých budú vedieť vlastnými silami získavať nové vedomosti a schopnosti.

 

Z nášho pohľadu to znamená naučiť deti:

 • pozerať sa na svet a vnímať ho,
 • uplatňovať výtvarné aktivity, ktoré naučia ruku poslúchať,
 • výtvarné techniky a postupy, ktoré pomôžu deťom vyjadrovať svoje predstavy.

Vhodnou motiváciou podnecujeme detí k výtvarnému prejavu:

 • vedieme s nimi dialóg o zobrazenom námete,
 • pri hľadaní námetov využívame podnety súčasného výtvarného umenia,
 • zoznamujeme deti s dielami výtvarných umelcov a vedieme ich k výtvarnej reakcii na uvedené diela,
 • sledujeme vývoj výtvarného prejavu dieťaťa prostredníctvom portfólia detských prác,
 • vytvárame materiálne zabezpečenie pre rôznorodé výtvarné aktivity,
 • rovnomerne striedame rôzne výtvarné postupy, inovujeme ich s ohľadom na dodržanie estetických kvalít ich výtvarnej výpovede,
 • zachovávame postupnosť a dodržiavame zásadu od jednoduchého k zložitejšiemu,
 • podporujeme tvorivosť a slobodu dieťaťa vo výtvarnom prejave,
 • v interakcii s dieťaťom vytvárame pozitívnu klímu v triede.

Využívame:

 • novosť,
 • nápaditosť sebavyjadrenia v spracovaní témy,
 • originalitu techniky,
 • nové výtvarné formy,
 • nové využitie farieb, ich kombinácie,
 • použitie nového materiálu, nové spracovanie detailov

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo dieťa kreslí hlavonožca? Nuž, skúste sa na ľudí pozerať z jeho výšky a uvidíte sami (tie dlhočizné nohy a... hlavu).