III. Pohybovo-umelecká trieda so športovým zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                               

                    Petra Mikitová,  triedna učiteľka                                              Mgr. Eva Záhoráková, učiteľka                                             

 

  • Výchovno-vzdelávací proces prebieha od dvoch  rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • Priateľská klíma
  • Učenie hrou
  • Pohybové aktivity hravou formou
  • Skupinová a individuálna forma práce

 

Voľná pohybová aktivita prináša deťom radosť, uspokojenie a najmä prevádzaná na čerstvom vzduchu pôsobí priaznivo na rast a vývin dieťaťa, podporuje rozvoj všetkých orgánov, tkanív a otužuje ho.

Čo je naším hlavným cieľom?

Učiť deti pravidelnosti, schopnosti cieľavedome a dlhodobo na sebe pracovať,  zvládať prekážky, neúspechy. Učiť  ich koncentrácii, učiť ich víťaziť, ale aj zvládať prehry, a podporovať  v nich rozvoj sociálnych zručností.

Pohyb je pre každé dieťa prirodzený a zároveň aj nevyhnutný. Deti disponujú obrovským množstvom energie, ktorú je potrebné využiť.

Pohybová výchova v materskej škole tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Dieťa sa  zdokonaľuje po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej a sociálnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. 

V triede so športovým zameraním našu pozornosť upriamujeme predovšetkým na rozvoj základných pohybových zručností detí a ponúkame im širokú škálu pohybových a športových aktivít,  v rôznom prostredí – telocvičňa, El park, školský dvor.

Využívame  moderné náčinie a náradie, zapájame sa do  súťaží, zdolávame prekážkové dráhy, hráme sa  pohybové hry a upevňujeme si telo  zdravotnými cvičeniami. 

Korčuľovaním na vlastnom školskom ľade, sánkovaním a lyžovaním  postupne získavame vzťah k zimným športom.

 

Tak poďme spolu ŠPORTOVAŤ.