IV. Pohybovo-umelecká trieda s výtvarným zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                     

            Alica Petraníková ZRŠ, triedna učiteľka                                        Simona Krišková, učiteľka                          

 

  • Výchovno-vzdelávací proces od 2 rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • Priateľská klíma
  • Učenie hrou
  • Výtvarná výchova  ako edukačná forma

Cieľ  a poslanie

Je pripraviť dieťa na vstup do základnej školy a na život v spoločnosti. Súčasťou tejto prípravy je aj rozvoj psychomotorických kompetencií detí, v rámci ktorých rozvíjame cielene aj výtvarnú gramotnosť.

Výtvarné aktivity sú súčasťou každodenného života našich detí. Prelínajú  sa   aktivitami z iných vzdelávacích oblastí v priebehu celého dňa stráveného v materskej škole. Okrem výtvarnej výchovy sa zameriavame aj na ostatné vzdelávacie oblasti. Často s deťmi spievame, tancujeme, cvičíme, recitujeme, počítame, objavujeme prírodu, spoločnosť a hráme sa.

Pútavými a vhodne volenými aktivitami cielene na deti pôsobíme tak, aby sa u nich rozvíjala kreativita, zručnosti a tvorivosť. Poskytujeme však deťom aj dostatok priestoru tvoriť samostatne a spontánne a tak vytvárať originálne „umelecké diela“,  vyzdvihujúce  práve originalitu a tvorivosť detského tvorcu. Výtvarné diela našich "malých umelcov" vo veľkej miere esteticky dotvárajú interiér materskej školy. Vyhľadávame, podchycujeme a rozvíjame umelecké vlohy a nadanie  u detí. Pravidelne a veľmi úspešne sa zúčastňujeme výtvarných súťaží v mestskej, krajskej ale i celoštátnej pôsobnosti.

Deti vychovávame umením, čiže aktívnou manipuláciou s klasickým a netradičným výtvarným materiálom a využitím rôznych techník a k umeniu, ktoré prebieha najmä bezprostredným stykom dieťaťa s umeleckým dielom v originálnej alebo reprodukovanej podobe a jeho tvorcom ( ilustrácie z kníh, obrazy, návšteva galérie).

Deti sa učia manipulovať s rôznymi kresliarskymi nástrojmi, experimentujú s farbami, učia sa držať nožnice, strihať, lepiť, dotvárať, dokresľovať tvary, a pod.

Sú to malí umelci, ktorí  dokážu UROBIŤ Z KAŽDÉHO DŇA UMELECKÉ DIELO a my ich za to ľúbime.