Domov

Vítajte na stránke súkromných  materských  škôl -  ELBA

 

„Škôlka Vašich prianí“ je to nielen krédo súkromnej materskej školy ELBA, ale takto je pomenovaný aj náš  školský vzdelávací program, podľa ktorého od 1.9.2016 uskutočňujeme výchovno-vzdelávací proces s Vašimi deťmi.

ELBA-  je to značka, v ktorej sa ukrývajú skratky mena a priezviska zriaďovateľa škôl

Ing. Emila Blichu.

Pod jeho gesciou bola zriadená materská škola v Prešove na Smetanovej ul.2, ktorá vstupuje do 14 roka svojej existencie. K nej 19.3.2012  pribudlo elokované pracovisko v Sobranciach na ul. Kpt. Nálepku 2, ktoré 1.9.2014  sa podľa zákona stalo samostatným právnym subjektom. 1.9.2013  bolo zriadené elokované pracovisko na Moyzesovej ul.45 v Prešove.

Materskú školu  na Smetanovej a Moyzesovej ul. navštevuje v školskom roku 2019/2020  188 detí. Výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje 19 pedagogických zamestnancov. Stravovanie zabezpečuje vedúca školskej jedálne a šesť kuchárok.  O hygienu a údržbu  sa starajú štyri hygienické asistentky a dvaja servisní technici. Zamestnávame  ekonómku a IT technika. Úzko spolupracujeme so všetkými školami ELBA, t.j. so základnou bilingválnou  školu, strednými školami, základnou umeleckou školou a centrom voľného času ELBA.

V Sobranciach sa  výchovno-vzdelávacieho procesu  zúčastňuje 66 detí  pod vedením

7 učiteliek, hygienickej asistentky a  servisného technika.

Triedy, ktoré navštevujú Vaše deti sú pohybovo-umelecké so zameraním na šport, tanec, výtvarnú výchovu, technickú výchovu, hudobnú dramatiku a anglický  jazyk. Triedy sú zriadené podľa nadania učiteliek a sú homogénne, okrem cudzojazyčnej  triedy, ktorá  je heterogénna. Túto triedu navštevujú deti od štyroch do šiestich  rokov.

V škole Prešov zabezpečujeme stravovanie vo vlastnej školskej kuchyni ELBA,  kde pripravujeme  zdravú bio stravu, celodenný prísun ovocia a pitný režim.

V škole Sobrance dovážame stravu z reštaurácie Pohoda, ktorá má všetky podklady  a zamestnancov na prípravu jedla pre deti predškolského veku. Jedálny lístok kontroluje a upravuje vedúca školskej jedálne z Prešova. Takisto je prísun čerstvého ovocia a je dodržiavaný pitný režim.

Materské školy v Prešove  a v Sobranciach disponujú množstvom aktivít pre Vaše deti, ktoré kopírujú týždenné plány. Okrem iného Vaše deti  môžu navštevovať na Smetanovej ul.2 základnú umeleckú školu ELBA s výtvarným a tanečným odborom v popoludňajších hodinách. Anglický jazyk realizujeme prostredníctvom centra voľného času ELBA .

Materská škola v Sobranciach v popoludňajších hodinách uskutočňuje krúžky – výtvarný, tanečný, hudobno-dramatický a anglický jazyk prostredníctvom interných učiteliek.

Prevádzka v materských školách je od 6,00 hod. do 17,00 hod. / po dohode s riaditeľkou školy aj dlhšie/

PS : Nechceme byť ideálni, chceme byť minimálne dobrí. Našou spoločnou túžbou je šťastné dieťa, spokojný rodič, nadšený zamestnávateľ  a šťastná/ý/, spokojná/ý/ a nadšená/ý/ učiteľ/ka/.

Trpezlivosť sa nedá kúpiť, ale pokojom získať. Platí to pre obidve strany – rodič a učiteľ/ka/

 

Stela K a č a l o v á

riaditeľka školy