Domov

Vitajte na stránke súkromných  materských  škôl -  ELBA

 

Darujte nám   2% dane 

 

 

aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom nášho Školského klubu - ELBA, ktorý bol zriadený za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v športovej a telovýchovnej oblasti našich žiakov a členov. Klub sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu deti.

Obraciame sa na Vás, našich priateľov a priaznivcov škôl a školských zariadení s požiadavkou o poukázanie Vášho finančného príspevku na účet Školského klubu  ELBA.  Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských, športových a voľnočasových aktivít našich deti.

                Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote deti našich škôl a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne. Obraciame sa na Vás ešte raz s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok.         

Prosíme Vás o odovzdanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

Z týchto finančných prostriedkov sa podporujú:

  • odmeňovanie deti za školskú a mimoškolskú  športovú činnosť, 
  • vecné ceny v rôznych záujmových súťažiach a mnohé iné aktivity.
  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy modernou technikou,
  • kontinuálna inovácia IT techniky,
  • pobyty v prírode, turistické aktivity, 

 

Ak sa rozhodnete podporiť náš školský klub,

Vaše rozhodnutie bude správne a podporíte naozaj dobré činy,

za čo Vám úprimne ďakujeme

 

 

V Prešove 12. januára 2022                                    Ing. Emil Blicha, v. r.

                                                                                prezident ŠK ELBA

 

 ŠK ELBA Prešov,      IČO 42381886,    č. reg. NCRpo: 12966/2021

č. ú.:   IBAN: SK09 1100 0000 0029 4804 9174

 

 

Indikátor - Prešov - 2021 -  "časopis - ukazovateľ výsledkov školy "

Indikátor - Sobrance - 2021 - "časopis - ukazovateľ výsledkov školy"

 

Spolupracujeme so sieťou lekární BENU, ktorá má eshop s doplnkami stravy

 

Škôlka Vašich prianí“ je to nielen krédo súkromnej materskej školy ELBA, ale takto je pomenovaný aj náš  školský vzdelávací program, podľa ktorého od 1.9.2016 uskutočňujeme výchovno-vzdelávací proces s Vašimi deťmi.

ELBA-  je to značka, v ktorej sa ukrývajú skratky mena a priezviska zriaďovateľa škôl    Ing. Emila Blichu.

Pod jeho gesciou bola zriadená materská škola v Prešove na Smetanovej ul.2, ktorá vstupuje do 16 roka svojej existencie. K nej 19.3.2012  pribudlo elokované pracovisko v Sobranciach na ul. Kpt. Nálepku 2, ktoré 1.9.2014  sa podľa zákona stalo samostatným právnym subjektom. 1.9.2013  bolo zriadené elokované pracovisko na Moyzesovej ul.45 v Prešove.

Materskú školu  na Smetanovej a Moyzesovej ul. navštevuje v školskom roku 2021/2022  188 detí. Výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje 19 pedagogických zamestnancov. Stravovanie zabezpečuje vedúci školskej jedálne a šesť kuchárok.  O hygienu a údržbu  sa starajú štyri hygienické asistentky a dvaja servisní technici. Zamestnávame  ekonómku a IT technika. Úzko spolupracujeme so všetkými školami ELBA, t.j. so základnou bilingválnou  školu, strednými školami, základnou umeleckou školou a centrom voľného času ELBA.

V Sobranciach sa  výchovno-vzdelávacieho procesu  zúčastňuje 76 detí  pod vedením  7 učiteliek, hygienickej asistentky a  servisného technika.

Triedy, ktoré navštevujú Vaše deti sú pohybovo-umelecké so zameraním na šport, tanec, výtvarnú výchovu, technickú výchovu, hudobnú dramatiku a anglický  jazyk. Triedy sú zriadené podľa nadania učiteliek a sú homogénne, okrem cudzojazyčnej  triedy, ktorá  je heterogénna. Túto triedu navštevujú deti od štyroch do šiestich  rokov.

V škole Prešov zabezpečujeme stravovanie vo vlastnej školskej kuchyni ELBA,  kde pripravujeme  zdravú bio stravu, celodenný prísun ovocia a pitný režim.

V škole Sobrance dovážame stravu z reštaurácie Pohoda, ktorá má všetky predpoklady  a zamestnancov na prípravu jedla pre deti predškolského veku. Jedálny lístok kontroluje a upravuje vedúci školskej jedálne z Prešova. Takisto je prísun čerstvého ovocia a je dodržiavaný pitný režim.

Materské školy v Prešove  a v Sobranciach disponujú množstvom aktivít pre Vaše deti, ktoré kopírujú týždenné plány. Okrem iného Vaše deti  môžu navštevovať na Smetanovej ul.2 základnú umeleckú školu ELBA s výtvarným a tanečným odborom v popoludňajších hodinách. Anglický jazyk realizujeme prostredníctvom centra voľného času ELBA .

Materská škola v Sobranciach v popoludňajších hodinách uskutočňuje krúžky – výtvarný, tanečný a anglický jazyk prostredníctvom interných učiteliek.

Prevádzka v materských školách je od 6,30 hod. do 17,00 hod. / po dohode s riaditeľkou školy aj dlhšie/

PS : Nechceme byť ideálni, chceme byť minimálne dobrí. Našou spoločnou túžbou je šťastné dieťa, spokojný rodič, nadšený zamestnávateľ  a šťastná/ý/, spokojná/ý/ a nadšená/ý/ učiteľ/ka/.

Trpezlivosť sa nedá kúpiť, ale pokojom získať. Platí to pre obidve strany – rodič a učiteľ/ka/

 

Stela K a č a l o v á

riaditeľka školy