Domov

Vítajte na stránke súkromných  materských  škôl  ELBA

          

„Škôlka Vašich prianí“ je to nielen krédo súkromnej materskej školy ELBA, ale takto je pomenovaný aj náš  školský vzdelávací program, podľa ktorého od 1.9.2016 uskutočňujeme výchovno-vzdelávací proces s Vašimi deťmi.

ELBA-  je to značka, v ktorej sa ukrývajú skratky mena a priezviska zriaďovateľa škôl

Ing. Emila Blichu.

Pod jeho gesciou bola zriadená materská škola v Prešove na Smetanovej ul.2, ktorá vstupuje do 12 roka svojej existencie. K nej 19.3.2012  pribudlo elokované pracovisko v Sobranciach na ul. Kpt. Nálepku 2, ktoré 1.9.2014  sa podľa zákona stalo samostatným právnym subjektom. 1.9.2013  bolo zriadené elokované pracovisko na Moyzesovej ul.45 v Prešove.

Materskú školu  na Smetanovej a Moyzesovej ul. navštevuje v školskom roku 2018/2019  174 detí. Výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje 13 pedagogických zamestnancov. Stravovanie zabezpečuje vedúca školskej jedálne a päť kuchárok.  O hygienu a údržbu  sa starajú štyri hygienické asistentky a dvaja údržbári. Zamestnávame  ekonómku, IT technika a manažérku zásobovania. Úzko spolupracujeme so všetkými školami ELBA, t.j. so základnou bilingválnou  školu EVA, strednými školami, základnou umeleckou školou a centrom voľného času.

V Sobranciach sa  výchovno-vzdelávacieho procesu  zúčastňuje 67 detí  pod vedením

7 učiteliek, hygienickej asistentky a  údržbára.

Triedy, ktoré navštevujú Vaše deti sú pohybovo-umelecké so zameraním na šport, tanec, výtvarnú výchovu, hudobnú dramatiku a cudzí jazyk. Triedy sú zriadené podľa nadania učiteliek a sú homogénne, okrem cudzojazyčnej  triedy, ktorá  je heterogénna. Túto triedu navštevujú deti od troch do šiestich  rokov.

V škole Prešov zabezpečujeme stravovanie vo vlastnej školskej kuchyni ELBA,  kde pripravujeme  zdravú bio stravu, celodenný prísun ovocia a pitný režim.

V škole Sobrance dovážame stravu z reštaurácie Pohoda, ktorá má všetky podklady  a zamestnancov na prípravu jedla pre deti predškolského veku. Jedálny lístok kontroluje a upravuje vedúca školskej jedálne z Prešova. Takisto je prísun čerstvého ovocia a je dodržiavaný pitný režim.

Materské školy v Prešove  a v Sobranciach disponujú množstvom aktivít pre Vaše deti, ktoré kopírujú týždenné plány. Okrem iného Vaše deti  môžu navštevovať na Smetanovej ul.2 základnú umeleckú školu ELBA s výtvarným a tanečným odborom v popoludňajších hodinách. Anglický jazyk realizujeme prostredníctvom centra voľného času ELBA .

Materská škola v Sobranciach v popoludňajších hodinách uskutočňuje krúžky – výtvarný, tanečný, hudobno-dramatický a anglický jazyk prostredníctvom interných učiteliek.

Prevádzka v materských školách je od 6,00 hod. do 17,00 hod. / po dohode s riaditeľkou školy aj dlhšie/

PS : Nechceme byť ideálni, chceme byť minimálne dobrí. Našou spoločnou túžbou je šťastné dieťa, spokojný rodič, nadšený zamestnávateľ  a šťastná/ý/, spokojná/ý/ a nadšená/ý/ učiteľ/ka/.

Trpezlivosť sa nedá kúpiť, ale pokojom získať. Platí to pre obidve strany – rodič a učiteľ/ka/

 

Stela K a č a l o v á- RŠ

                                  

 

Vedenie školy

 

                                      

 Zriaďovateľ SMŠ ELBA       Riaditeľka SMŠ ELBA      ZRŠ Smetanova             ZRŠ Moyzesova              ZRŠ Sobrance

 Ing. Emil Blicha                   Stela Kačalová                 Alica Petraníková           Bc. Katarína Káňová        Mgr. Mária Praščáková

 

Vedenie školskej jedálne

Bc. Monika Raclavská

 

 

Novinky