IV. Pohybovo-umelecká trieda s hudobno-dramatickým zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                          

          Miloslava Krišová-Fedorová, triedna učiteľka                         Liana Kaňuchová, učiteľka

                

  • Výchovno-vzdelávací proces od 2 rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • Rodinná atmosféra
  • Učenie hrou
  • Rozprávka  ako edukačná forma

Pod pojmom hudobno – dramatická výchova rozumieme prepojenie prvkov hudobnej a dramatickej výchovy. Pojem hudobno – dramatické činnosti sa do slovenského hudobného vzdelávania dostali zásluhou B. Felixa,  definuje hudobno – dramatické činnosti nasledovne: „činnosti, v ktorých sa integrujú všetky hudobné prejavy so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi v intenciách etickej výchovy prostredníctvom tvorivej dramatiky a zážitkového učenia.“

Vedieme deti k tomu, aby nevedome využívali hudobnú dramatiku počas každodenných spontánnych aktivít. Využívame metódy, ktoré majú v sebe zahrnuté dramatické, pohybové, výtvarné, verbálne i kognitívne činnosti. Spájame prvky hudby, pohybu, dramatickú akciu, pocity. Naj používanou metódu je metóda hrou. Nie je dôležité, na čo sa deti hrajú, aký dojem z tej hry máme my dospelí, ale najdôležitejšie je to, čo vo svojej hre deti prežijú. Preto do  výchovno- vzdelávacieho procesu zahŕňame  zážitkové učenie.  Nadobudnuté vedomosti zo zážitkového učenia si s deťmi precvičujeme v námetových rolových hrách. Hrajú sa na „niekoho" alebo "na niečo".  Deťmi obľúbená je dramatizácia piesne. Využívame najrôznejšie rekvizity, kulisy, kostýmy, zvieracie čiapočky, hru na telo (podupať, poskoky, tlieskanie, plieskanie), melodické, rytmické a ozvučené nástroje (plechovka s ryžou, vajíčka s pieskom). V dramatizácii využívame spev, tanec, pohybové a inštrumentálne hry.

Čo je náš cieľ?

          Naším cieľom je umožniť dieťaťu nahliadnuť do divadelného prostredia, zoznámiť sa s divadlom, naučiť deti využívať prvky hudobnej dramatiky nielen prostredníctvom rozprávok, ale aj v bežnej hre. Pomocou hry sa snažíme u detí rozvíjať hudobné, rytmické, inštrumentálne, dramatické, hudobno – dramatické a pohybové činnosti.

 

"Človek a hudba sa vzájomne prepájajú, vzniká z toho krásna melódia, ktorá znie v našej duši".“