III. Pohybovo-umelecká trieda s hudobno-dramatickým zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                           

         Mgr. Júlia Hrinkaničová,triedna učiteľka               Erika Kaščáková, učiteľka                            

 

  • Výchovno-vzdelávací proces od 2 rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • Priateľská klíma
  • Učenie hrou

 

Pohybovo-umelecká trieda s hudobno-dramatickým zameraním sa úzko špecializuje predovšetkým na rozvíjanie hudobných schopností (rytmické, vokálne, inštrumentálne, sluchovo-percepčné, hudobno-pohybové, schopnosti hudobných predstáv a estetického vnímania a hodnotenia umeleckých diel a pod.) v spojení s hudobno-dramatickými činnosťami. Deťom sa  snažíme dať základ pre ďalšie rozvíjanie hudobných a dramatických schopností.

Ako? Čo využívame?

V práci využívame základné metódy výchovno-vzdelávacieho procesu (rozhovor, pozorovanie, experimenty, zážitkové učenie a pod.) avšak sa snažíme o využívanie aj iných, inovačných metód- metódy hrania rolí, dramatizácie rozprávok či krátkych literárnych útvarov. Prirodzene a rady využívame imitácie zvierat, povolaní a pohybové stvárňovanie tematických riekaniek, vytváranie rytmických sprievodov k riekankám, piesňam, improvizačné aktivity, hry na tele a hry s detskými hudobnými nástrojmi a pod.

Pre správne a zreteľné vyslovovanie hlások nám slúžia nácviky riekaniek, básni, piesní kde využívame metódy rečových či jazykových cvičení. Tieto cvičenia ponúkajú súbory aktivít zameraných  nielen na nácviky riekaniek, imitácie riekaniek, ale aj na precvičovanie fonetickej a fonologickej stránky reči, na správnu artikuláciu a vyvodzovanie hlások a na osvojovanie ostatných jazykovo komunikačných schopností. Deťom preto ponúkame počúvanie kvalitnej prózy a poézie, s ktorými  realizujeme následné aktivity. 

Hra je  však pre nás najvšestrannejšou metódou, pretože je pre deti tou najprirodzenejšou činnosťou, cez ktorú sa dá rozvíjať množstvo ďalších schopností, daností a poznatkov.

Čo ponúkame navyše?

Do výchovno-vzdelávacieho procesu zaradzujeme aktivity, ktorými u detí podporujeme humánny prístup ku kultúre prostredia a k prírode, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou detského sveta. Snažíme sa o to, aby bol deťom ponúknutý prirodzený a správny vzor trvalo udržateľného spôsobu života – a to cez rôzne príbehy, rozprávky so zvieracími hrdinami, zážitkové aktivity s prírodninami a rôzne environmentálne hry.

Na čom staviame a čo je našim cieľom?

Učiteľská práca stavia na základoch rodinnej výchovy, preto je našim cieľom pozitívna spolupráca a komunikácia s rodičom, aby sme spoločne vychovali a vzdelali dieťa, ktoré bude  pred vstupom do základnej školy spĺňať kompetencie dané v kurikule predprimárneho vzdelávania. Avšak, vnímame za potrebné, aby dieťa vychádzajúce z prostredia materskej školy disponovalo aj empatickým, spoločensky prijateľným správaním, aby bolo prirodzene smelé, nebojácne a aby sa vedelo samostatne prezentovať. To všetko sa snažíme u deti rozvíjať prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré naša materská škola ponúka –  prednesy, vystúpenia, prezentácie, kurzy.