III. Pohybovo-umelecká trieda s výtvarným  zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                               

          Mgr. Michaela Vaľková, triedna učiteľka                                            Bc. Adriana Triščáková, učiteľka                              

 

  • Výchovno-vzdelávací proces od 2 rokov
  • Individuálny a láskavý prístup
  • Priateľská klíma
  • Učenie hrou
  • Tanec ako edukačná forma

Metódy a formy

V každodennom výchovno-vzdelávacom procese využívame množstvo edukačných metód, vďaka ktorým učíme deti základné sebaobslužné činnosti, rozvíjame ich gramotnosť v oblasti komunikácie, matematiky, výtvarnej či hudobnej výchovy. Tanec je jednou zo základných metód rozvíjania pohybových zručností detí.  V našej materskej škole   je tanec jednou z foriem sebapoznania, sebarealizácie a v neposlednom rade prostriedok vyjadrenia svojich pocitov a emócií, čo je pre tieto deti vyjadriť slovami ešte pomerne ťažké a neznáme. Práve vďaka tancu sa dokážu uvoľniť a tieto emócie tak ľahšie vyjadriť. Využívame rôzne hudobné žánre, deti  si osvojujú správne držanie tela a jednoduché lokomočné pohyby potrebné pre správny vývin.

 

Každé dieťa potrebuje cítiť pocit úspechu, uznania, dôležitosti. Práve to je im v našej triede dopriate, pretože pre nás je každé dieťa jedinečné, dôležité a výnimočné. Podpora a ocenenie je základom ich úspechu a napredovania. Snažíme sa vyzdvihovať ich silné stránky a naopak hravou formou ich podporujeme k rozvíjaniu tých slabších stránok. Deti hodnotíme slovne, ale využívame i odmeny ako: voľný výber hier, tanec, spev, hudobno-pohybové hry a pod. Takýmto formám odmien sa deti tešia najviac, pretože majú pocit dôležitosti, keď môžu sami rozhodnúť o činnosti. V našej ELBE deti  netrestáme! Akákoľvek forma trestov je u nás neprípustná. Prípadné nežiaduce správanie sa snažíme postupne eliminovať dohováraním a vysvetľovaním.

Sme tu pre Vás

Naša práca je pre nás poslaním

SME...

U-číme  Č-estne  I- ndividuálne  T-vorivo E-mpaticky L-áskavo I-novatívne A-sertívne