IV. Pohybovo-umelecká trieda so športovým zameraním

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                                                            

          Petra Mikitová, triedna učiteľka                          Mgr. Juliana Kutná, učiteľka                           

 

  • deťom umožňujeme prirodzeným, ale i cieleným spôsobom uplatniť a rozvíjať svoj základný pohybový fond, prostredníctvom rôznych cvičení, pohybových hier, súťaží, v hrách s náčiním a na náradiach v rôznom prostredí / dve telocvične, exteriér/, ale aj v spontánnej pohybovej aktivite, ktorej deti majú v našich podmienkach dostatok
  • podporujeme rozvoj pohybových schopností u detí možnosťou spolupráce s trénermi detskej tenisovej školy a modernej gymnastiky, osvojujeme si základy lyžovania, korčuľovania
  • pravidelne testujeme rozvoj pohybových schopností detí v tradičnej MINIOLYMPIÁDE DETÍ A RODIČOV
  • rozširujeme si kompetencie v ostatných oblastiach .... spoznávame svet okolo nás a všetkého, čo s ním súvisí - hráme divadlo, spievame, tancujeme ... a samozrejme HRÁME SA!