Cudzojazyčná trieda - anglický jazyk

           

     Deťom sa venujú:

 

                                                                                                                                                                        

         Renáta Pavliščíková, triedna učiteľka                                                Mgr. Mária Novysedláková, učiteľka                                           

                                                               

  • Výchovno- vzdelávací proces od 4 rokov
  • Láskavý a materinský prístup učiteliek 
  • Priateľská atmosféra
  • Aktivity plné zábavy, piesní, riekaniek, príbehov a zážitkov
  • Priama metóda výučby - Direct Method, založená na otázkach a odpovediach
  • Total Physical Responce – metóda založená na pohybe

 

Metódy

Osvojovanie si cudzieho jazyka je dlhodobý proces a prebieha v určitých fázach. Niektoré deti majú na začiatku "tiché obdobie," to znamená, že počas dňa hlavne pozorujú, počúvajú a komunikujú pomocou mimiky tváre, gestami, alebo pohybmi a až neskôr začínajú hovoriť. V tejto fáze využívame metódu Total Physical Responce. Je to metóda založená na pohybe. Deti reagujú na pokyny a tým dávajú najavo porozumenie. Keď sa dieťa učí svoj materinský jazyk, mnoho mesiacov len absorbuje jazyk bez toho, aby vedelo rozprávať. Potom dieťa začne spontánne reprodukovať jazyk. Deti najprv reprodukujú jednotlivé slová a v závislosti od frekvencie a času ktorý trávia s angličtinou. Začínajú hovoriť slovné spojenia a krátke vety.

Deti v útlom veku majú veľmi dobrú schopnosť pochopiť zmysel hovoreného. Činnosti počas dňa sú spojené so známymi každodennými aktivitami detí, čiže deti si osvojujú len anglické slovíčka, ktoré potrebujú na to, aby mohli hovoriť v anglickom jazyku o niečom čo už poznajú. Aby bolo učenie sa cudzieho jazyka efektívne, je potrebné používať rôzne metódy.

Ani jedna metóda nie je dokonalá a preto je potrebné vybrať si z rôznych metód to najlepšie. V CJT využívame Priamu metódu – Direct Method. V tomto veku zbytočne nezaťažujeme deti gramatickým pravidlami, ale snažíme sa aby sa jazyk učili prirodzene. Pri výučbe slovnej zásoby používame obrázky, názorné pomôcky a pri nácviku gramatických štruktúr a tiež slovnej zásoby využívame metódu otázok a odpovedí. Táto fáza vyučovania je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľkou a dieťaťom. Učiteľka sa pýta otázky, otázky neprekladá a dieťa odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si dieťa jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojilo a začalo ich používať automaticky. Prípadne odpovedá po slovensky ale obsahovo správne.

Učebnice a učebné materiály

Deti  sa stretnú so škôlkárkou Lulu aj s včielkou Busy Bee a ďalšími kamarátmi, s  ktorými zažijú veľa zábavy. Naučia sa slovnú zásobu a základné gramatické štruktúry na rôzne témy.

V CJT kombinujeme výučbu jazyka s rozvojom kľúčových oblastí vývinu dieťaťa ako sú motorické schopnosti, pohybová koordinácia, práca v skupine.

Hodnotenie detí

Deti potrebujú cítiť že robia pokrok. Potrebujú pochvalu a povzbudenie. Úspech ich motivuje. Deti sú hodnotené slovne.

Ako môže rodič pomôcť svojmu dieťaťu

Deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Sú schopné osvojiť si jazyk bez vedomého štúdia. Majú veľmi dobrú schopnosť napodobňovať výslovnosť. Cudzí jazyk si osvojujú prostredníctvom hier a pri činnostiach ktoré vykonávajú spolu s dospelými. Keď vidia, čo dospelí robí, pochopia zmysel jazyka.

Deti majú v porovnaní s dospelými podstatne viac času venovať sa cudziemu jazyku. Ich myseľ nie je zaťažená množstvom informácií ktoré si musia zapamätať. Ak sa začnú cudziemu jazyku venovať od útleho detstva, vytvára sa u nich cit pre jazyk. Je ideálne ak rodič ovláda aspoň základy jazyka a nájde si čas venovať sa angličtine spolu so svojim dieťaťom. Takto môžu rodičia zakomponovať angličtinu do rodinného života.

Rodičia môžu deťom pomôcť tak, že si spoločne s deťmi budú pozerať obrázkové knižky. Častým opakovaním slov a jednoduchých viet pomáhajú rodičia svojmu dieťaťu aby začalo premýšľať v anglickom jazyku. 

Čím častejšie dieťa používa angličtinu, tým rýchlejšie ju absorbuje a dosahuje pokrok. Pri výučbe malých detí sa veľmi často používajú riekanky. Riekanky sa skladajú z fráz. Deti si tieto frázy osvojujú automaticky, bez toho aby si uvedomovali funkcie jednotlivých slov. Riekanky dávajú pocit, že od začiatku štúdia toho vedia  veľa povedať. Preto ich zaraďujeme do každodenných aktivít v CJT.